تیم ها و بازیکنان

کادر فنی لیست بازیکنان نام تیم
بزرگسالان سال 1398 - سوپرلیگ
بزرگسالان سال 1397 - سوپرلیگ
جوانان دسته یک تهران - شیمیدُر تهران
نوجوانان دسته یک تهران -آینده سازان شیمیدُر
نوجوانان دسته یک تهران - شیمیدُر تهران
لیگ نوجوانان کشور - شیمیدُر تهران
جوانان دسته دوم تهران - شیمیدُر تهران
جوانان دسته یک تهران - آینده سازان شیمیدُر
لیگ جوانان کشور - شیمیدُر تهران
لیگ جوانان 1377 کشور - شیمیدُر تهران
امید استان تهران - آینده سازان شیمیدُر
امید استان تهران - شیمیدُر تهران
بزرگسالان سال 1395